Sci-Fly: Samen vegan koken op school maakt veganistisch eten voor jongeren aantrekkelijker én belangrijker

*English follows Dutch*

Het veranderen van ons eetgedrag is een belangrijke pijler in het behalen van de klimaatdoelen. De transitie van dierlijke naar meer plantaardige (oftewel vegan) eetpatronen draagt namelijk bij aan het verminderen van de opwarming van het klimaat. Dit komt omdat de productie van dierlijke voedingsmiddelen een hogere CO2-uitstoot veroorzaakt en meer water vereist dan plantaardige producten. Deze studie onderzocht of het aanbieden van vegan kookworkshops op scholen mogelijk zou kunnen bijdragen aan deze transitie naar een meer plantaardig eetpatroon onder jongeren.

KERN

 • Door samen met klasgenoten veganistisch te koken op school, bijvoorbeeld bij het overblijven of in de pauze, kunnen jongeren de smaak van vegan maaltijden leren waarderen, het belang van een plantaardig eetpatroon gaan inzien en zich beseffen dat vegan eten op hun school “normaal” is.
 • Hoewel vervolgonderzoek nodig is, lijkt het organiseren van kookworkshops op scholen een mogelijke manier om (normen rondom) een plantaardig eetpatroon bij jongeren op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier te stimuleren.

ONDERZOEKSMETHODE 

WAT?
In deze studie werd onderzocht of het volgen van een vegan kookworkshop ervoor kan zorgen dat:

 • jongeren vegan eten lekkerder vinden smaken en vaker vegan willen eten
 • jongeren geloven dat andere jongeren vegan eten belangrijker vinden en dat andere jongeren vaker vegan eten

WIE?
155 Duitse jongeren in de leeftijd van 10 tot 17 jaar

HOE?
Het onderzoek vond plaats op scholen. Om te beginnen kregen alle jongeren een presentatie over vijf redenen om veganistisch te eten (zie https://proveg.com/5-pros/). Vervolgens vulden zij een voormeting in, waarin ze rapporteerden over de mate waarin zij vegan eten lekker vonden smaken en hoe belangrijk ze het vonden om vegan te eten. Ook werden er vragen gesteld over voorschrijvende normen (bijv. “Leerlingen op mijn school vinden het belangrijk dat ik minder vlees eet”) en beschrijvende normen (bijv. het aantal dagen dat een klasgenoot vegan at in de afgelopen 7 dagen) rondom vegan eten. Na het invullen van de voormeting volgden de jongeren in kleine groepjes (3-6 jongeren) een kookworkshop. Onder begeleiding van een onderzoeker en leerkracht kookte de groep samen een veganistische spaghetti en een vegan muffin als toetje. Nadat iedereen uitgegeten was, vulden de jongeren de nameting in.

RESULTATEN

 • In vergelijking met de voormeting, gaven jongeren na de kookworkshop aan vegan eten lekkerder te vinden smaken. Ook zagen zij na de workshop meer het belang in van vegan eten en hadden zij een hogere intentie om vaker vegan te gaan eten.
 • Na de kookworkshop gaven jongeren aan dat zij dachten dat de andere jongeren in hun kookgroepje vegan eten belangrijker vonden (voorschrijvende norm) en dat zij vaker plantaardig aten (beschrijvende norm), dan voor de workshop. Ook dachten jongeren na de workshop dat andere leerlingen op hun school (buiten het kookgroepje) vegan eten belangrijker vonden dan daarvoor.
 • Belangrijk om te noemen is dat er géén controlegroep werd gebruikt in dit onderzoek. Om sterkere conclusies te kunnen trekken over de effecten van de kookworkshops is aanvullend onderzoek nodig, waarbij de huidige kookworkshop wordt vergeleken met een groep jongeren die niet kookt.

DETAILS
Jans, L., Koudenburg, N., & Grosse, L. (2023). Cooking a pro-veg* n social identity: the influence of vegan cooking workshops on children’s pro-veg* n social identities, attitudes, and dietary intentions. Environmental Education Research, doi: 10.1080/13504622.2023.2182750.

Deze sci-fly werd geschreven door Levie Karssen (Radboud Universiteit) voor RAD-blog, het blog over roken, alcohol, drugs en dieet.


Sci-Fly: Cooking a vegan meal together at school makes eating vegan food more appealing and more important to young people

Changing our eating behavior is an important goal in achieving the climate goals. The transition from animal to more plant-based (or vegan) eating patterns contributes to reducing global warming. This is because animal-based food production produces higher CO2 emissions and requires more water than plant-based products. This study investigated whether offering vegan cooking workshops in schools could contribute to this transition to a more plant-based diet among young people.

CORE

 • By cooking vegan meals together with classmates at school, such as at recess or at recess, young people may learn to appreciate the taste of vegan meals, begin to appreciate the importance of a plant-based diet and realize that eating vegan at their school is “normal.”
 • Although follow-up research is needed, organizing cooking workshops in schools seems like a possible way to encourage (norms around) a plant-based diet among young people in an attractive and approachable way.

RESEARCH METHOD

WHAT?
This study investigated whether attending a vegan cooking workshop could stimulate that:

 • young people find vegan food tastier and want to eat vegan more often
 • young people believe that other young people find vegan food more important and that other young people eat vegan more often

WHO?
155 German youngsters aged 10 to 17 years old

HOW?
The study took place in schools. To begin, all youngsters were given a presentation on five reasons to eat vegan (see https://proveg.com/5-pros/). Then they filled out a pretest, reporting on how much they liked the taste of vegan food and how important they thought it was to eat vegan. They were also asked questions about prescriptive norms (e.g., “Students at my school think it is important that I eat less meat”) and descriptive norms (e.g., the number of days a classmate ate vegan in the past 7 days) surrounding eating vegan. After completing the pre-measurement, youngsters followed a cooking workshop in small groups (3-6 youngsters). Under the guidance of a researcher and teacher, the group cooked a vegan spaghetti and a vegan muffin for dessert together. After everyone finished eating the meal, the youngsters completed the post-measurement.

RESULTS

 • Compared to the premeasurement, youngsters reported that they liked the taste of vegan food better after the cooking workshop. They also saw the importance of eating vegan more after the workshop and had a higher intention to eat vegan meals more often.
 • After the cooking workshop, youngsters indicated that they thought others in their cooking group thought vegan food was more important (prescriptive norm) and that they ate plant-based food more often (descriptive norm), than before the workshop. Youngsters also thought after the workshop that other students in their school (outside the cooking group) thought vegan food was more important than before.
 • It is important to mention that no control group was used in this study. Additional research is needed to draw stronger conclusions about the effects of the cooking workshops, comparing the current cooking workshop with a group of youngsters who did not cook.

This sci-fly was written by Levie Karssen (Radboud University) for RAD-blog, the blog on smoking, alcohol, drugs and diet.

Geef een reactie