Sci-Fly: #Fitspiration en #BodyPositivity: Positieve inspiratie of negatief voor je lichaamsbeeld? De impact van sociale media op humeur, lichaamstevredenheid en het vergelijken met anderen

English follows Dutch

Je hoort vaak om je heen dat sociale media negatief kunnen zijn voor je lichaamsbeeld. Maar is dit echt zo? Heb jij zelf ook dit gevoel of valt het wel mee? Wellicht hangt het af van de content die je bekijkt. Recent hebben onderzoekers antwoord proberen te vinden op deze vragen met een studie bij jonge vrouwen.

Misschien heb je het wel eens voorbij zien komen op bijvoorbeeld Instagram: #bodypositivity of #fitspiration content. Dit lijkt in eerste instantie onschuldig en positief, maar het is maar de vraag of het werkelijk een positief effect heeft op mensen. Ben je benieuwd wat dit soort posts doen met het lichaamsbeeld? Lees dan vooral door over het onderzoek van Fioravanti en collega’s (2023)!

Kern

 • Fitspiration content is gericht op het stimuleren van fysieke activiteit en gespierd worden. Het laat in posts met name vrouwen zien die sporten of sportoutfits dragen, met daarbij inspirerende quotes. Omdat er nadruk ligt op het uiterlijk en bijvoorbeeld gewichtsverlies, kan het ook slecht zijn voor je welzijn.
 • Body positive content is gericht op het laten zien van meer verschillende lichamen, om te zorgen voor meer lichaamswaardering en -acceptatie onder vrouwen. Zo worden er in posts vaak vrouwen laten zien met wat grotere lichaamstypes of zonder filters.
 • De resultaten van het onderzoek lieten zien dat door het dagelijks bekijken van body positivity beelden, je een beter humeur en hogere lichaamstevredenheid kunt krijgen.
 • Het dagelijks bekijken van fitspiration beelden, zorgt – ten opzichte van body-positive beelden – voor een slechter humeur en dat je je uiterlijk meer met anderen gaat vergelijken.
 • Dus als je je lichaamsbeeld wilt verbeteren, bekijk dan vooral de body-positive content en vermijd #fitspiration content!

Onderzoeksmethode

Wat?
Het doel was om met een experiment te onderzoeken wat het effect is van het voor één maand dagelijks bekijken van één van drie Instagram trends (body-positive, fitspiration of neutrale content) op vier psychologische variabelen (positief en negatief humeur, lichaamstevredenheid en uiterlijke vergelijking).

Hoe?
De onderzoekers maakten drie Instagram-profielen: 1) met body-positivity foto’s, 2) met fitspiration foto’s en 3) met neutrale foto’s (over bijvoorbeeld dieren, planten, landschap, reizen en steden).

De deelnemers werden willekeurig ingedeeld tot de body-positive, fitspiration of neutrale groep. Zij moesten voor één maand de gemaakte profielen en de meest populaire bijbehorende hashtags volgen (bijv. #BodyPositive, #fitmotivation of #nature).

In dezelfde maand gaven deelnemers elke dag antwoord op een aantal vragen. Negatief humeur werd gemeten als in hoeverre ze zich depressief, angstig en boos voelden. Positief humeur als in hoeverre ze zich zelfverzekerd en blij voelden. Lichaamstevredenheid werd gemeten met vragen over hoe tevreden ze zijn over hun lichaam. Verder werd gemeten in hoeverre ze hun uiterlijk vergelijken met dat van anderen.

Fun fact: De gebruikte methode is een intensieve, longitudinale meetmethode, ook wel een ‘ervaring steekproef methode’ (experience sampling method (ESM)) of dagelijks dagboekstudie genoemd.

Wie?
Er deden 122 Italiaanse Instagram-gebruikers mee. Zij waren vrouwen van gemiddeld 22 jaar, waarvan het merendeel student.

Bespreking resultaten

 • Alle vrouwen lieten een toename zien in positief humeur (zelfvertrouwen/blijheid), deze toename was het sterkst bij vrouwen in de body-positive group.
 • Ondanks dat het positieve humeur bij alle groepen steeg, was het opvallend dat de vrouwen die de fitspiration content volgden daarnaast ook meer negatieve gevoelens uitten (depressief, angstig, boos) ten opzichte van de body-positive groep. Er was geen verschil met de neutrale groep.  
 • Op het gebied van lichaamstevredenheid werd ook een toename gezien in alle groepen, deze was het sterkst in de body-positive en neutrale groep.
 • Het vergelijken van hun uiterlijk met anderen nam in alle groepen toe. De fitspiration groep liet hierbij de sterkste toename zien.
 • De onderzoekers hadden de toename in lichaamstevredenheid bij de fitspiration groep niet verwacht gezien eerdere studies. Het zou kunnen dat sommige mensen door de fitspiration beelden gemotiveerd raken in plaats van zichzelf (negatief) beoordelen aan de hand van de beelden.
 • Opvallend was dat ook de vrouwen in de body positive groep een toename in vergelijkingen toonden. Eigenlijk kan elke focus op het lichaam, positief of negatief, dus zorgen voor het vergelijken met anderen.

Conclusie: Body positive content (gericht op het laten zien van ‘echte’ lichamen) lijkt beter voor je lichaamsbeeld en humeur dan fitspiration (gericht op motivatie om te sporten en gezond te eten), maar bij elk type content is er het risico dat je jezelf (negatief) vergelijkt met anderen.

Belangrijk: Dit onderzoek is nu alleen gedaan bij Italiaanse vrouwen, het is dus niet zeker of dit ook geldt in andere landen en groepen. Daarnaast konden de vrouwen nog steeds andere content volgen, dus vrouwen die in de body-positive groep zaten, hebben misschien ook fitspiration content gezien gedurende de maand en andersom. Genoeg om verder te onderzoeken dus!

Details
Fioravanti, G., Svicher, A., Ceragioli, G., Bruni, V., & Casale, S. (2023). Examining the impact of daily exposure to body-positive and fitspiration Instagram content on young women’s mood and body image: An intensive longitudinal study. New Media & Society, 25(12), 3266-3288. https://doi.org/10.1177/14614448211038904

Deze sci-fly werd geschreven door Aafke Swinkels (Radboud Universiteit) voor RAD-blog, het blog over roken, alcohol, drugs en dieet.


Sci-Fly: #Fitspiration and #BodyPositivity: Positive inspiration or negative for your body image? The impact of social media on mood, body satisfaction, and comparing yourself to others

*Disclaimer: Please note that parts of this English blog were automatically translated.*

You often hear around you that social media can be negative for your body image. But is this really true? Do you have this feeling yourself or is it not so bad? Perhaps it depends on the content you view. Recently, researchers tried to answer these questions with a study of young women.

You may have seen it passing by on Instagram, for example, #bodypositivity or #fitspiration content. This seems innocent and positive at first, but it remains to be seen whether it really has a positive effect on people. Are you curious about what these types of posts do to body image? Then be sure to read on about Fioravanti and colleagues’ study (2023)!

Core

 • Fitspiration content focuses on encouraging physical activity and getting muscular. In posts, specifically shows women exercising or wearing sports outfits, along with inspirational quotes. Because there is an emphasis on appearance and weight loss, for example, that can also be bad for your well-being.
 • Body positive content focuses on showing more different bodies, to ensure more body appreciation and acceptance among women. Thus, posts often show women with somewhat larger body types or without filters.
 • The results of the study showed that by viewing body positivity images daily, you can get a better mood and higher body satisfaction.
 • Viewing fitspiration images daily, – compared to body-positive images – causes you to have a worse mood and to compare your appearance more with others.
 • So if you want to improve your body image, mainly watch body-positive content and avoid #fitspiration content!

Research Method

What?
The goal was to use an experiment to investigate the effect of viewing one of three Instagram trends (body-positive, fitspiration, or neutral content) daily for one month on four psychological variables (positive and negative mood, body satisfaction and appearance comparison).

How?
The researchers created three Instagram profiles: 1) with body-positivity photos, 2) with fitspiration photos and 3) with neutral photos (about animals, plants, landscape, travel and cities, for example).

Participants were randomly assigned to the body-positive, fitspiration or neutral group. They had to follow the created profiles and the most popular associated hashtags (e.g. #BodyPositive, #fitmotivation or #nature) for one month.

During the same month, participants answered a series of questions each day. Negative mood was measured as to what extent they felt depressed, anxious and angry. Positive mood as to what extent they felt confident and happy. Body satisfaction was measured with questions about how satisfied they were with their bodies. It was also measured the extent to which they compared their appearance to that of others.

Fun fact: The method used is an intensive, longitudinal measurement method, also called an experience sampling method (ESM) or daily diary study.

Who?
122 Italian Instagram users participated. They were women with an average age of 22, the majority of whom were students.

Discussion results

 • All women showed an increase in positive mood (self-confidence/happiness), this increase was strongest among women in the body-positive group.
 • Although positive mood increased in all groups, it was striking that the women who followed the fitspiration content also expressed more negative feelings (depressed, anxious, angry) compared to the body-positive group. There was no difference with the neutral group. 
 • In terms of body satisfaction, an increase was also seen in all groups, it was strongest in the body-positive and neutral groups.
 • Appearance comparison with others increased in all groups. The fitspiration group showed the strongest increase in this regard.
 • The researchers did not expect an increase in body satisfaction in the fitspiration group given previous studies. It could be that some people became motivated by the fitspiration images instead of judging themselves (negatively) by the images.
 • It was striking that the women in the body-positive group also showed an increase in comparisons. So actually any focus on the body, positive or negative, can cause comparison with others.

Conclusion: Body positive content (focused on showing “real” bodies) seems better for your body image and mood than fitspiration (focused on motivation to exercise and eat healthy), but with any type of content there is the risk of comparing yourself (negatively) to others.

Important: This study has now only been done with Italian women, so it is not sure if this is true in other countries and groups. In addition, the women could still follow other content, so women who were in the body-positive group may also have seen fitspiration content during the month and vice versa. So plenty to investigate further!

Details
Fioravanti, G., Svicher, A., Ceragioli, G., Bruni, V., & Casale, S. (2023). Examining the impact of daily exposure to body-positive and fitspiration Instagram content on young women’s mood and body image: An intensive longitudinal study. New Media & Society, 25(12), 3266-3288. https://doi.org/10.1177/14614448211038904

This sci-fly was written by Aafke Swinkels (Radboud University) for RAD-blog, the blog on smoking, alcohol, drugs and diet.

Geef een reactie