Categorie: Sci-fly

Sci-Fly: Wanneer wordt binge drinken gevaarlijk?

Binge drinken is één van de meest belangrijke indicatoren van risicovol alcoholgebruik in onderzoek en werd voor het eerst gerapporteerd in de jaren 60. De definitie voor binge drinken bestaat grofweg uit het drinken van 4 drankjes door vrouwen en 5 drankjes door mannen binnen een tijdspanne van twee uur. De eerste onderzoeken beschreven vaak dat binge drinken gerelateerd is aan negatieve consequenties op de korte termijn (zoals katers en agressief gedrag) en op de lange termijn (zoals afhankelijkheid en ziektes aan de lever). Echter, in hoeverre is dit gebruik op een bepaalde avond nu daadwerkelijk gerelateerd aan de negatieve consequenties die gevonden zijn in eerder onderzoek?

what is binge drinking

KERN
De vraag of binge drinken daadwerkelijk een direct negatief effect heeft op iemands gezondheid, wordt bepaald door verschillende factoren. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf naar welk type consequentie we kijken. Zo kan men al bij een beperkte hoeveelheid een kater krijgen, maar om een black-out te krijgen is er een veel hogere hoeveelheid alcohol nodig. Ook kan de dosis alcohol waarbij negatieve effecten optreden per leeftijdscategorie verschillen. Zo is gevonden dat adolescenten minder alcohol nodig hebben om dezelfde negatieve consequenties te verwachten dan volwassenen.

Eerder onderzoek heeft de resultaten vaak gebaseerd op vragenlijsten waarbij het alcoholgebruik achteraf (soms zelfs weken of maanden later) uitgevraagd wordt. Ondanks dat hier al belangrijke informatie uit naar voren is gekomen, is deze manier van onderzoek gevoelig voor onderschattingen van iemands alcoholgebruik. Het zou beter zijn om op het moment zelf te vragen naar alcoholconsumptie. Om deze redenen lijkt het logischer om middels een dagboekstudie te kijken naar wat voor gevolgen een bepaalde hoeveelheid alcohol op iemand heeft.

In deze dagboekstudie werd specifiek gekeken naar vijf verschillende negatieve consequenties als gevolg van overmatig alcoholgebruik: kater, black-out, onveilige seks, gevechten en verwonding.

ONDERZOEKSMETHODE
Het onderzoek werd uitgevoerd in twee studies die verdeeld werden in adolescenten (16-17 jaar) en jongvolwassenen (18-25 jaar). In totaal bestond de onderzoeksgroep uit 369 participanten die allemaal korte vragenlijstjes moesten invullen op donderdag, vrijdag en zaterdagavonden via hun smartphone. In totaal werd er gerapporteerd over 3,554 avonden waardoor onderzocht kon worden hoeveel drankjes er nodig waren voor een bepaalde negatieve consequentie (de zogenaamde “drempel”).

VONDSTEN
De onderzoekers rapporteerden het volgende:

 • Katers waren de meest voorkomende negatieve consequentie
 • Er was een sterke associatie tussen de hoeveelheid alcoholgebruik en de negatieve consequenties.
 • De reguliere drempel voor binge drinken (4+/5+ glazen) bleek voorspelbaar voor katers
 • De grens lag hoger voor de andere consequenties, namelijk drie drankjes meer (black-outs, onveilige seks, gevechten en verwonding).
 • Adolescenten ervaarden deze negatieve consequenties vaker en bij iets minder alcoholgebruik dan volwassenen.
 • Vrouwen ervaarden de negatieve consequenties bij één tot twee drankjes minder dan mannen

Deze resultaten laten zien dat het belangrijk is om verschillende ‘drempelwaarden’ in gedachten te houden wanneer er onderzoek gedaan wordt naar negatieve uitkomsten van alcoholgebruik. Ook lijken dagboekstudies een geschikte manier om onderzoek te doen naar de negatieve uitkomsten van alcoholconsumptie voor de gezondheid.

DETAILS
Labhart, F., Livingston, M., Engels, R., & Kuntsche, E. (2018). After how many drinks does someone experience acute consequences? Determining thresholds for binge drinking based on two event‐level studies. Addiction. Advanced online publication.

Geschreven door Koen Smit, PhD student Radboud Universiteit Nijmegen/ Trimbos Instituut.

 

Sci-Fly: Gebruik van partydrugs onder Nederlandse studenten

Nederlandse jongeren vinden het steeds normaler om partydrugs te gebruiken wanneer ze uitgaan. Er zijn snelle ontwikkelingen in het drugsgebruik tijdens het uitgaansleven met recentelijk toenames in het gebruik van GHB, ecstasy en nieuwe psychoactieve middelen. Onderzoek toont aan dat 61% van de Nederlanders onder de 35 jaar, die regelmatig clubs of festivals bezoekt, tenminste 1 keer in het afgelopen jaar ecstasy heeft gebruikt.

Partydrugs is een verzamelnaam voor verschillende drugs die worden gebruikt tijdens het uitgaan en omvatten stimulantia (ecstasy, cocaïne, amfetaminen en nieuwe psychoactieve middelen) en sedativa (GHB en ketamine). Deze partydrugs kunnen kortdurende acute gevolgen hebben, zoals coma en ademhalingsproblemen, maar ook langdurige gevolgen, zoals psychologische klachten en neurotoxische effecten. Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de prevalentie van het partydrugsgebruik, psychosociale voorspellers en nadelige effecten in Nederland. Dit benadrukt de relevantie om meer kennis te verwerven over het partydrugsgebruik, de voorspellers en nadelige gevolgen van het gebruik. De doelgroep in dit onderzoek zijn studenten, aangezien zij naar festivals en clubs gaan en daardoor een risicogroep vormen voor het gebruik van deze partydrugs.

KERN
Uit het onderzoek blijkt dat 23% van de studenten tenminste 1 keer partydrugs gebruikt heeft gedurende hun leven. Milde gezondheids- en psychosociale problemen als gevolg van partydrugsgebruik kwam bij 65% van de gebruikers voor, echter serieuze problemen kwamen zelden voor.

Wat betreft de voorspellers van partydrugsgebruik voor ooit en regelmatig gebruik (in de afgelopen 12 maanden 2 keer of meer), bleken verschillende factoren belangrijk te zijn. Sociale normen en geslacht (mannen) waren voorspellers om partydrugs te gaan gebruiken. Wat betreft het regelmatig gebruik van partydrugs, bleken sociale normen van vrienden en lage motivatie om te voldoen aan ouderlijke normen voorspellers te zijn.

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat preventieve programma’s en interventies om partydrugsgebruik te voorkomen en te verminderen effectief kunnen zijn wanneer de focus in deze programma’s ligt op sociale normen. Bovendien moeten deze programma’s gericht worden op studenten die veel uitgaan en die weinig ouderlijke invloed ervaren, omdat dit een risicogroep blijkt te zijn voor het gebruik van partydrugs.

ONDERZOEKSMETHODE
Er werd onderzocht wat de prevalentie is van partydrugsgebruik en welke gezondheids- en psychosociale problemen geassocieerd zijn met partydrugsgebruik. Daarnaast werd er ook onderzocht welke sociale- en psychologische factoren voorspellend zijn voor het ooit en regelmatig gebruiken van partydrugs onder Nederlandse studenten. Om dit te onderzoeken werd een online vragenlijst verspreid onder studenten van de universiteit Leiden. Deze vragenlijst omvatte vragen over demografische gegevens, sociale aspecten, partydrugsgebruik, partydrugs gerelateerde problemen en persoonlijkheid. In totaal vulde 448 studenten de vragenlijst in. De gemiddelde leeftijd was 21,9 jaar en de studenten waren afkomstig van verschillende faculteiten.

VONDSTEN

prevalentie middelengebruik

De onderzoekers rapporteren de volgende bevindingen:

 • Wat is de prevalentie van drugsgebruik en wat zijn gerelateerde gezondheids- en psychosociale problemen?
  • In bovenstaande figuur zijn de prevalenties van gebruik van alcohol, cannabis en verschillende partydrugs weergegeven die studenten ooit in het leven hebben gebruikt. In totaal had 23% van de studenten ooit in het leven drugs gebruikt en 14.6% van de studenten had tenminste 2 keer partydrugs gebruikt in de afgelopen 12 maanden.
  • In 65% van de gevallen, wanneer studenten drugs hadden gebruikt, gaven ze aan milde gezondheids- en psychosociale problemen te ervaren, zoals onwel voelen of gênante dingen doen. Serieuze problemen als gevolg van partydrugsgebruik, zoals naar het ziekenhuis gaan, waren zeldzaam. Daarentegen zijn de hoge aantallen waar meerdere drugs tegelijk werden gebruikt (31.4%) en het rijden onder invloed van partydrugs (6.9%) alarmerend.
 • Welke psychologische en sociale factoren zijn geassocieerd met het gebruik van partydrugs ooit in het leven?
  • Factoren die van invloed waren met het ooit in het leven partydrugs gebruiken zijn: geslacht (mannen meer kans), hogere maandelijkse alcoholconsumptie, op zichzelf wonend, leden van studentenverenigingen, ouders en vrienden die mild staan tegenover partydrugs, verhoogde extraversie en verhoogde impulsiviteit. Anderzijds bleken neuroticisme, het willen voldoen aan de verwachting van ouders, en nauwgezetheid voorspellers voor een kleinere kans op het gebruik van partydrugs.
 • Welke psychologische en sociale factoren zijn geassocieerd met regelmatig partydrugsgebruik (2 keer of meer per jaar)?
  • Alleen sociale normen van vrienden bleken voorspellers te zijn voor regelmatig partydrugsgebruik. Het voldoen aan de verwachting van ouders was een voorspeller van minder regelmatig partydrugsgebruik.

DETAILS
Kunst, L. E. & Gebhardt, W. A. (2018). Prevalence and Psychosocial Correlates of Party-Drug Use and Associated Problems among University Students in the Netherlands. Substance Use & Misuse, 0, 1-12. DOI: 10.1080/10826084.2018.1455700

Geschreven door Anna Boormans, research master studente Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen.

 

 

 

 

Sci-fly: Waarom hebben kinderen een afkeer tegen specifieke voedingsmiddelen?

Het promoten van een gezond eetpatroon bij kinderen is van cruciaal belang voor een normale en gezonde ontwikkeling van het kind. Nu is het zo dat er een steeds groter gat ontstaat tussen de geobserveerde consumptie van groenten en fruit door kinderen en de aanbevolen hoeveelheid. Jonge kinderen kunnen hele moeilijke eters zijn en vooral rond de leeftijd van twee jaar lijken kinderen een grote afkeer te tonen naar bepaalde voedingsmiddelen. Wat de redenen zijn voor dit eetgedrag en de geobserveerde piek rondom de twee jaar, zijn vooralsnog onduidelijk. Vooral de relatie van het eetgedrag van kinderen en de cognitieve ontwikkeling is onduidelijk. Het is belangrijk hier meer van te weten te komen voor de ontwikkeling van efficiënte interventies met als doel een gezond eetpatroon bij kinderen te stimuleren.

KERN
Wat beïnvloedt het eetgedrag van kinderen?
De ontwikkeling van kennis over categorieën in het voedseldomein, maakt dat men iets kan herkennen en beslissingen kan maken of datgene bijvoorbeeld eetbaar is. Het blijkt dat kinderen tussen de twee en vier jaar een onderontwikkelde kennis hebben van categorieën binnen het voedseldomein en slecht presteren op taken waarbij ze foto’s van voedingsmiddelen moeten categoriseren. Verrassend was dat kinderen met kieskeurig eetgedrag of met een sterke afkeer naar nieuwe voedingsmiddelen, ook slechter op deze categorisatie-taken presteren vergeleken met leeftijdgenoten. Kinderen met eetproblemen lijken te rederneren aan de hand van zichtbare kenmerken en niet op een categorie waartoe het voedingsmiddel behoort. Dit zorgt ervoor dat ze een nieuw voedingsmiddel als niet-eetbaar kunnen categoriseren en ervaren.

Wat is de relatie tussen de ontwikkeling van kennis in categorieën van het voedseldomein en eetgedrag?
Deze studie laat zien dat hoe meer eetproblemen een kind vertoont, hoe slechter de prestatie op categorisatie-taken op het gebied van groenten en fruit. Kinderen met sterke eetproblemen blijken een achterblijvende kennis te hebben van categorieën binnen het voedseldomein, beoordelen voedingsmiddelen op kleur en ervaren het als niet-eetbaar wanneer het perceptueel teveel van hun prototype afwijkt. Deze kennis kan gebruikt worden om efficiënte opvoedingsprogramma’s te ontwerpen met als doel kinderen te leren redeneren vanuit een categorie en op die manier te besluiten dat een nieuw voedingsmiddel eetbaar is of niet. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat kinderen minder gauw een afkeer gaan vormen naar nieuwe voedingsmiddelen.

ONDERZOEKSMETHODE
Deze studie heeft onderzocht of en hoe de prestatie op categorisatie-taken verschilt op basis van individueel eetgedrag in kinderen. Om te onderzoeken welke informatie van voedingsmiddelen het meeste invloed had op de ontwikkeling van kennis over categorieën en op hun resulterende eetgedrag, werden drie verschillende condities gebruikt. In de eerste conditiegroep kregen kinderen zowel een foto te zien als woorden te horen, de tweede conditiegroep kreeg alleen een foto te zien en in de laatste groep kregen ze alleen een woord te horen. De kinderen werden random toegewezen tot een conditiegroep.

Hiervoor onderzochten zij 126 kinderen tussen de twee en zes jaar uit Frankrijk. Om te meten hoe het eetgedrag van de kinderen was, kregen de kinderen een vragenlijst. Om dit te meten werd de ‘Child Food Rejection Scale (CFRS)’ gebruikt, die zowel hun kieskeurigheid meet als de afkeer tegen nieuwe voedingsmiddelen. Een hoge score betekende meer eetproblemen.

De categorisatie-taak bestond uit acht rondes telkens van drie foto’s: een doelfoto en twee testfoto’s. De doelfoto was altijd een groentesoort, ofwel een tomaat of een courgette. De eerste testfoto was een ander soort groente, die dus tot dezelfde categorie behoort, maar een andere kleur had. De tweede testfoto was een fruitsoort die dus niet tot dezelfde categorie behoort, maar dezelfde kleur had als de doelfoto. Om te zorgen dat andere zichtbare kenmerken geen invloed hadden op de prestatie van de kinderen tijdens de taak, hadden de groenten en fruitsoorten allemaal dezelfde vorm.

categorisatie groente

Elke ronde kregen de kinderen een nieuw kenmerk te horen over de doelfoto en werd ze daarna gevraagd; welke van de twee testfoto’s dit kenmerk volgens hen ook bevat. De kinderen kregen een punt wanneer zij redeneerden vanuit een categorie, en dus het andere groentesoort aangaven. Wanneer zij perceptueel-consistente antwoorden gaven (op basis van kleur) dan kregen ze geen punt. Deze scores werden opgeteld voor alle 8 de rondes om het aantal categorie-consistente antwoorden te meten.

VONDSTEN
De onderzoekers kwamen met de volgende bevindingen:

 • Er was een groot effect te zien van de verschillende condities; kinderen in de woord-conditiegroep presteerden beter tijdens de taak dan kinderen in de andere twee condities;
 • Hoe hoger de score op de CFRS vragenlijst, hoe slechter de prestaties tijdens de taak;
 • Leeftijd, complexiteit of blootstelling aan gebruikte groenten en fruit hadden allemaal geen effect op de prestaties.

Terugkomend op de vraag:

Is er een relatie tussen eetgedrag en de ontwikkeling van kennis in categorieën in het voedseldomein bij jonge kinderen?
Er is een sterke relatie tussen eetgedrag en de ontwikkeling van kennis in categorieën op het voedseldomein; hoe meer eetproblemen, hoe minder ontwikkeld de kennis van categorieën in het voedseldomein en hoe meer er gebruik wordt gemaakt van zichtbare kenmerken om conclusies te trekken of iets bijvoorbeeld eetbaar is.

DETAILS
Rioux, C., Lafraire, J., & Picard, D. (2018). Food rejection and the development of food category-based induction in 2–6 years old children. Journal of Cognitive Psychology30(1), 5-17.

Geschreven door Kelly van Egmond, research master studente Donders Instituut.

Sci-Fly

sci fly icon

 

Op deze pagina vind je korte, hapklare samenvattingen van interessant recent onderzoek naar Roken, Alcohol, Drugs en/ of Dieet. Mooie manier om up-to-date te blijven van wat er gebeurt in de literatuur!

Sci-fly: Kunnen afwijkingen in het brein in de adolescentie voorspellend zijn voor roken?

Dat roken slecht voor je is, is inmiddels algemeen bekend, toch experimenteren er nog héél wat jongeren met roken. Als je eenmaal experimenteert met roken, is de kans groot dat je steeds vaker gaat roken en je op een gegeven moment verslaafd bent. Experimenteren met roken begint vaak tijdens de adolescentie, maar waarom beginnen jongeren met roken, terwijl de negatieve consequenties algemeen bekend zijn? Onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij roken onder jongeren is van groot belang om te begrijpen waarom jongeren roken. Waarom raakt de een wel verslaafd en de ander niet? En kunnen we dit voorspellen door het identificeren van factoren die van invloed zijn op het roken onder jongeren? Als we kunnen voorspellen welke jongeren gevoelig zijn voor het ontwikkelen van een nicotineverslaving, kunnen we deze kennis inzetten voor zowel preventie als interventie.

KERN
Welke factoren zijn belangrijk om te begrijpen ‘waarom’ jongeren roken? Eén van de belangrijkste factoren die veel invloed heeft op het beginnen met roken en het ontwikkelen van een nicotineverslaving is impulsiviteit. Dit komt omdat de hersenen van jongeren nog niet volgroeid zijn; met name de prefrontale cortex, een gebied in de hersenen dat belangrijk is voor het controleren van je gedrag. Doordat dit gebied nog niet volgroeid is, vinden jongeren het erg lastig om na te denken over de gevolgen van hun beslissingen. Beslissingen worden daarom dan ook vaak geleid door emotie, wat resulteert in impulsief gedrag.

Kunnen we voorspellen welke jongeren risico lopen op het mogelijk ontwikkelen van een nicotineverslaving op latere leeftijd door te kijken naar impulsiviteit? Deze studie laat zien dat afwijkingen in inhibitie controle (impulsiviteit) in het brein, in jongeren die nog niet roken op 14 jarige leeftijd, voorspellend zijn voor vast roken op 18 jarige leeftijd. Dit onderzoek toont aan dat we kunnen voorspellen welke jongeren mogelijk risico lopen op het ontwikkelen van een nicotineverslaving op latere leeftijd door te kijken naar impulsiviteit. Onderzoek naar inhibitie controle in jongeren kan dus nuttig zijn om individuen/groepen jongeren te identificeren die gevoelig zijn voor het mogelijk ontwikkelen van een nicotineverslaving. Deze kennis kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van gepaste preventie- en interventie programma’s gericht op deze doelgroep. Het verbeteren van de impulsregulatie zou bijvoorbeeld een belangrijke strategie kunnen zijn om te voorkomen dat deze jongeren beginnen met roken. Daarnaast zou het ingezet kunnen worden om de effectiviteit van stoppen met roken programma’s te verhogen.

ONDERZOEKSMETHODE
Het doel van deze studie is onderzoeken of afwijkingen in het brein, gerelateerd aan inhibitie controle, in niet-rokers op 14-jarige leeftijd, roken op latere leeftijd kan voorspellen. Daarnaast proberen de onderzoekers aan te tonen of afwijkingen in het brein, gerelateerd aan inhibitie controle, ontstaan als gevolg van roken of dat deze afwijkingen reeds aanwezig zijn in het brein en het risico vergroten om te gaan roken.gonogo1

Om afwijkingen in het brein gerelateerd aan inhibitie controle te kunnen vast stellen is een Go/No-Go performance taak gebruikt. In deze taak keken de deelnemers naar letters en moesten ze drukken op het moment dat er na de letter ‘O’ een ‘X’ kwam  (Go-trial), en niet drukken op het moment dat er na de letter ‘O’ geen ‘X’ kwam (No-Go trial). Tijdens de Go/No-Go performance taak werd de hersenactiviteit gemeten met behulp van elektro-encefalografie (EEG). De EEG werd afgenomen toen de deelnemers (N=431) 14 jaar oud waren. Vier jaar later, op 18 jarige leeftijd, zijn alle deelnemers geïnterviewd om te achterhalen of de deelnemers zijn gaan roken en zo ja, hoeveel ze roken.

Achtergrond informatie – Bij EEG onderzoek wordt de hersenactiviteit gemeten. Als we kijken naar deze hersenactiviteit kunnen we event-related potentials (ERPs) identificeren. ERPs zijn specifieke patronen van hersenactiviteit (bepaalde positieve en negatieve pieken) die ontstaan als reactie op een bepaald event, in dit onderzoek is het event de Go-trial of de No-Go trial. Een deelnemer krijgt dus een Go- of No-Go trial

en binnen 1000 ms na dit event is een typisch hersen patroon zichtbaar (de positieve en negatieve pieken), zie in de figuur hiernaast. Eén van die positieve pieken die belangrijk is in het onderzoek naar inhibitie controle is de P3 component. De P3 component reflecteert activatie van de prefrontale cortex (een gebied in de hersenen dat belangrijk is voor het controleren van je gedrag). Deze component is dus gerelateerd aan inhibitie controle. Uit de ver

slavingsliteratuur weten we dat rokers vergeleken met niet-rokers meer fouten maken op No-Go trials, dus ze drukken vaker op de knop, terwijl ze eigenlijk niet moeten drukken. Rokers hebben dus méér moeite met het controleren van impulsen. In het EEG onderzoek resulteert dit in afgenomen P3 amplitudes; verminderde activatie van de prefrontale cortex en dus méér moeite met het controleren van impulsen (=inhibitie controle).

gonogo

VONDSTEN
De onderzoekers laten zien dat:

 • Jongeren die vast zijn gaan roken op 18-jarige leeftijd ten opzichte van jongeren die niet zijn gaan roken op 18-jarige leeftijd, afgenomen P3 amplitudes hebben voor No-Go trials op 14 jarige leeftijd (verminderde inhibitie controle). Afwijkingen in het brein, gerelateerd aan inhibitie controle, in niet-rokers op 14-jarige leeftijd, kan roken op latere leeftijd dus voorspellen.
 • Omdat alle jongeren op 14-jarige leeftijd niet roken impliceren de onderzoekers dat de afwijkingen in het brein, gerelateerd aan inhibitie controle, niet ontstaan als gevolg van roken. Ze concluderen dat deze afwijking reeds aanwezig zijn in het brein en dus het risico om te gaan roken kunnen vergroten. Ze benadrukken overigens wel dat ze niet uitsluiten dat de neurale mechanismen van inhibitie controle nog verder achteruit gaan op het moment dat iemand vast rookt.nogo p3 amplitude.png

DETAILS
Andrey P. Anokhin and Simon Golosheykin. (2016). Neural correlates of response inhibition in adolescents prospectively predict regular tobacco smoking. Dev Neuropsychol; 41(1-2):22-37. doi:10.1018/87565641.2016.1195833.

Geschreven door Joyce Dieleman, PhD student Trimbos Instituut  & Radboud Universiteit.

Sci-fly: Gezond eten: kan dat op school?

Overgewicht is nog steeds een groot probleem onder jongeren in Nederland. De cijfers zijn zorgwekkend: 1 op de 3 11-jarigen heeft overgewicht. Voldoende lichaamsbeweging en gezond eten zijn de belangrijkste voorwaarden voor een gezond lichaam. Helaas voldoen veel Nederlandse jongeren niet aan deze voorwaarden en hebben veel jongeren een ongezond levenspatroon, waaronder veel ongezond snackgedrag. Daar lijkt onder andere de makkelijke verkrijgbaarheid van fastfood en frisdrank een grote rol in te spelen.

Jongeren brengen aanzienlijk veel tijd door op school. Op veel scholen in Nederland zijn fastfood en frisdranken gemakkelijk verkrijgbaar. Door de grote hoeveelheid tijd die jongeren op school spenderen, zou deze plek perfect zijn voor het creëren van een gezonde omgeving zonder fastfood en frisdrank. Het Voedingscentrum heeft het programma voor gezonde schoolkantines ontwikkeld, om scholen te ondersteunen in het creëren van een gezonde omgeving. Scholen moeten verschillende stappen doorlopen om hun kantine ‘gezond’ te maken en worden hiervoor beloond door een zilveren of gouden prijs te krijgen. Deze aanpak lijkt erg zinvol te zijn, echter geven veel scholen aan dat ze het lastig vinden om de jongeren te betrekken in het programma. Het feit dat studenten zo weinig betrokken zijn, heeft invloed op de effectiviteit van het programma. Jongeren moeten dus meer betrokken worden en een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat we er achter komen hoe zij over eten denken en hoe hun eetgedrag op school eruit ziet.

KERN
Ondanks dat jongeren aangeven dat ze hun eetgedrag niet hoeven te veranderen, geven ze aan dat ze meer inspraak willen hebben in de programma’s op school en dat ze serieuzer genomen willen worden.

Het zou dus helpen wanneer scholen  afspraken met ze maken om ervoor te zorgen dat ze consequent betrokken worden en dat hun suggesties worden gewaardeerd, een beloningssysteem zou hier heel nuttig voor zijn.

ONDERZOEKSMETHODE
Voor het onderzoek zijn zeven semigestructureerde focusgroepen gehouden met 42 Nederlandse jongeren tussen de 13 en 16 jaar. Deze groep bestond uit 25 meisjes en 17 jongens. Daarnaast is een online vragenlijst afgenomen onder 133 Nederlandse jongeren tussen de 12 en 19 jaar, hiervan waren 72 jongeren meisjes en 61 jongens.

Jongeren van zeven random scholen werden verdeeld over de zeven focus groepen. In deze groepen zaten jongeren van verschillende niveaus. De focus groepen vonden plaats onder schooltijd en duurde gemiddeld 75 min. De leerlingen werden gefilmd en er werd een discussie gestart met verschillende standpunten. De leider van de discussie gaf aan het eind van elke stelling een samenvatting van de opmerkingen en meningen van de groep. De stellingen gingen voornamelijk over hun kijk op voedsel en eetgedrag, hun mening over (gezonde) schoolkantines, de personen of dingen die invloed hebben op voedselkeuze en betrokkenheid van studenten bij het gezonde kantine programma.

Daarnaast is er een online vragenlijst afgenomen bij 133 jongeren, waarvan 34 ook deel hebben genomen aan de focus groep. Het doel van de vragenlijst was om een beter inzicht te krijgen van het eet- en koopgedrag van adolescenten op school, en van hun perceptie van het ‘gezonde school kantine programma’.

VONDSTEN

belang van gezonde kantine

Het onderzoek kwam tot een aantal belangrijke conclusies:

 • Jongeren zijn van mening dat ze hun eetgedrag niet hoeven te veranderen. Ze vinden niet dat ze ongezond eten, en zien geen risico’s in de toekomst omtrent hun eetgedrag.
 • Jongeren hebben een sterke wil om zelf voedselkeuzes te maken en ze vinden autonomie erg belangrijk.
 • Jongeren worden in hoge mate beïnvloed door hun leeftijdgenootjes in hun voedselkeuzes. Verder geven jongeren aan dat ze hun fastfood producten voornamelijk in supermarkten kopen en niet op school.
 • Jongeren laten weten dat ze niet veel vertrouwen hebben in programma’s op school en dat ze het gevoel hebben dat er niet serieus naar hen geluisterd wordt.

Deze conclusies leiden tot verschillende aanbevelingen. Aangezien jongeren aangeven dat ze niet genoeg betrokken worden bij de programma’s op school, kan het helpen dat scholen afspraken met ze maken om ervoor te zorgen dat ze consequent betrokken worden en dat hun suggesties worden gewaardeerd. Daarnaast zou een beloningssysteem heel nuttig kunnen zijn om jongeren meer te betrekken, zeker omdat de jongeren zelf ook aangeven dat dit hun betrokkenheid zou stimuleren.

Onderzoeksresultaten per vraag:
“Wat zijn de voedings- en gezondheidsperspectieven van jongeren,  en hoe ziet hun eet- en consumentengedrag eruit op school”

Jongeren vinden zelf dat hun eetgedrag niet ongezond is, en vinden dus ook niet dat ze hier dingen in moeten veranderen. Daarnaast geven jongeren aan dat de ongezonde voeding die ze hebben gekocht worden in supermarkten en niet op school.

“Wat is de bereidheid van jongeren om mee te werken aan een gezonde schoolomgeving?”.

Jongeren geven aan dat ze vaak geen vertrouwen hebben in programma’s op school. Ze hebben het idee dat er niet serieus naar hen geluisterd wordt en dat ze weinig input kunnen leveren.

DETAILS
Hermans, R. C. J., de Bruin, H., Larsen, J. K., Mensink, F., & Hoek, A. C. (2017). Adolescents’ responses to a school-based prevention program promoting healthy eating a school. Frontier in public health.

Geschreven door Emilie van Tetering, research master student op de Radboud Universiteit