SCI-FLY: How to say NO to high-calorie food? A new combined imagery retraining technique may offer help

*Dutch follows English*

Do you frequently find yourself trying to resist cravings for things like chocolate and potato chips? I often made the conscious decision not to eat fries, but once I pass by the fast food store or smell them on the metro, I swiftly forget my decision, and then you will probably see me with a bag of fries.

Trying to control cravings for food can be tricky for everyone, especially high-calorie food. Eating high-fat/high-sugar food always helps your brain release dopamine, which makes you “feel better”. Therefore, reducing and managing your food cravings is a key component of eating healthier and maintaining a healthy weight. The following study might give you some inspiration on how to effectively reduce your high-calorie food cravings.

According to a recent study conducted by Moritz et al. (2023), using your mind to play with pictures of high-calorie foods can actually help you resist cravings (Moritz et al., 2022). You may be wondering how to do this? Let’s take a look at the picture, they asked participants to use their imagination to push the food out of the way (not just in their imagination, making real body movements).

CORE
This study recruited people mainly from their early to mid-50s age. Those participants were divided into different groups with different training settings. The study explored whether imagery retraining, particularly utilizing new technology (3P, named after the main treatment elements pull, pause, push), could better help individuals reduce their cravings for high-calorie food. The findings first found evidence for the efficacy of imagery retraining with the motor component in reducing food cravings. Second, the rated score of high-calorie food pictures was reduced when applying 3P technology. In short, this study suggests that the use of imaginative retraining and 3P techniques may be a promising aspect of strategies aimed at reducing food cravings.

RESEARCH METHOD

WHO?
1,106 participants (age mid-50s).

HOW?
An online randomized controlled trial was conducted, participants were randomized to one out of five conditions, including the control group and the other 4 different condition groups. Participants were shown the same photos depicting different high-calorie food and were asked to follow instructions for the imagery retraining exercise. Participants were asked to complete food craving measures and food ratings before and after training. Group 1, the passive control group was asked to only look at the photo. Group 2 was asked to close eyes and imagine a smaller photo size (Zoom-out group). Group 3 was asked to do imaginal training without actual movement (IRno). Group 4 were asked to do imaginal training with actual movement (IRpush). Group 5 were asked to imagine bringing the food close to their mouth and holding the food, and then throwing the food away with actual movement (3P). Before and after the exercise, participants were asked to rate the food pictures (‘repulsive’ (= 0) and ‘appealing’ (= 100)) and describe the current level of craving for high-calorie foods on a visual analogue scale (from 0 to 100).

RESULTS

  1. All four condition groups had statistically significant reductions in craving compared to pre-training. Among them, IRpush reduced craving the most, followed by Zooming-out and 3P.
  2. Only IRpush and 3P significantly and largely reduced the positive evaluation of food pictures compared to the passive control group.
  3. In IRpush and 3P groups, weight is a significant moderator between training and outcome. Individuals who have higher weights have a significantly greater decline in cravings compared to the control group.

DETAILS
Moritz, S., Göritz, A. S., Kühn, S., Gallinat, J., & Gehlenborg, J. (2023). Imaginal retraining reduces craving for high-calorie food. Appetite, 182, 106431. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.106431

Moritz, S., Penney, D., Ahmed, K., & Schmotz, S. (2022). A head-to-head comparison of three self-help techniques to reduce body-focused repetitive behaviors. Behavior Modification, 46(4), 894-912.

 This sci-fly was written by Calorta Tan (Radboud University) for RAD-blog, the blog about smoking, alcohol, drugs, and diet.


SCI-FLY: Hoe NEE zeggen tegen calorierijk voedsel? Een nieuwe gecombineerde beeldvormingstrainingstechniek kan hulp bieden

*Disclaimer: Houd er rekening mee dat delen van deze sci-fly automatisch zijn vertaald.*

Probeer je vaak je verlangen naar dingen als chocolade en chips te weerstaan? Ik heb er vaak bewust voor gekozen om geen patat te eten, maar als ik eenmaal langs de fastfoodwinkel loop of ze in de metro ruik, vergeet ik snel mijn beslissing, en dan zie je me waarschijnlijk met een zak patat.

Proberen het verlangen naar voedsel onder controle te houden kan voor iedereen lastig zijn, vooral calorierijk voedsel. Het eten van vetrijk/suikerrijk voedsel helpt je hersenen altijd om dopamine vrij te maken, waardoor je je “beter voelt”. Daarom is het verminderen en beheersen van je eetlust een belangrijk onderdeel van gezonder eten en het behouden van een gezond gewicht. De volgende studie kan je wat inspiratie geven over hoe je effectief je calorierijke trek in voedsel kunt verminderen.

Volgens een recente studie van Moritz et al. (2023) kan het gebruik van je geest om te spelen met plaatjes van calorierijk voedsel je daadwerkelijk helpen om je trek te weerstaan (Moritz et al., 2022). Je vraagt je misschien af hoe je dit doet? Laten we eens kijken naar het plaatje, ze vroegen de deelnemers om hun verbeelding te gebruiken om het voedsel weg te duwen (niet alleen in hun verbeelding, echte lichaamsbewegingen maken).

CORE
Voor deze studie werden voornamelijk mensen van begin tot midden 50 jaar aangeworven. Deze deelnemers werden verdeeld in verschillende groepen met verschillende trainingsinstellingen. In de studie werd onderzocht of beeldtraining, met name met behulp van nieuwe technologie (3P, genoemd naar de belangrijkste behandelingselementen pull, pause, push), mensen beter zou kunnen helpen hun trek in calorierijk voedsel te verminderen. In de eerste plaats werd bewijs gevonden voor de doeltreffendheid van beeldtraining met de motorische component om het verlangen naar voedsel te verminderen. Ten tweede werd de beoordelingsscore van calorierijke voedselplaatjes verminderd bij toepassing van de 3P technologie. Kortom, deze studie suggereert dat het gebruik van beeldvormingstraining en 3P technieken een veelbelovend aspect kan zijn van strategieën gericht op het verminderen van hunkering naar voedsel.

ONDERZOEKSMETHODE

WIE?
1.106 deelnemers (leeftijd midden 50)

HOE?
Er werd een online gerandomiseerde gecontroleerde trial uitgevoerd, waarbij de deelnemers werden gerandomiseerd naar een van de vijf condities, waaronder de controlegroep en andere 4 verschillende conditiegroepen. De deelnemers kregen dezelfde foto’s te zien met verschillende calorierijke afbeeldingen en werden gevraagd de instructies voor de beeldvormingstraining te volgen. De deelnemers werd gevraagd voor en na de training metingen van het verlangen naar voedsel en beoordelingen van voedsel in te vullen. De passieve controlegroep werd gevraagd alleen naar de foto te kijken. Groep 2 werd gevraagd de ogen te sluiten en zich een kleinere foto voor te stellen (uitzoomgroep). Groep 3 werd gevraagd om imaginale training te doen zonder werkelijke beweging (IRno). Groep 4 werd gevraagd imaginale training te doen met daadwerkelijke beweging (IRpush). Groep 5 werd gevraagd zich voor te stellen het voedsel dicht bij hun mond te brengen en vast te houden, en het voedsel vervolgens weg te gooien met daadwerkelijke beweging (3P).Voor en na de oefening werd de deelnemers gevraagd de voedselfoto’s te beoordelen (‘weerzinwekkend’ (= 0) en ‘aantrekkelijk’ (= 100).) en de huidige mate van hunkering naar calorierijk voedsel te beschrijven op een visuele analoge schaal (van 0 tot 100).

RESULTATEN

  1. Bij alle vier de conditiegroepen was sprake van een statistisch significante vermindering van het verlangen ten opzichte van vóór de training. Onder hen verminderde IRpush het verlangen het meest, gevolgd door Zooming-out en 3P.
  2. Alleen IRpush en 3P verminderden de positieve evaluatie van voedselplaatjes significant en grotendeels in vergelijking met de passieve controlegroep.
  3. In de IRpush en 3P groep is gewicht een significante moderator tussen training en resultaat. Personen met een hoger gewicht een significant grotere afname van hunkeringen in vergelijking met de controlegroep.

Deze sci-fly is geschreven door Calorta Tan (Radboud Universiteit) voor RAD-blog, het blog over roken, alcohol, drugs en dieet.

Geef een reactie