Drinken eerstejaarsstudenten 55 glazen alcohol per week?

*English follows Dutch*

”Uit onderzoek van studentencollectief ‘Lieve Mark’ blijkt dat een uitwonende eerstejaarsstudent gemiddeld 55 glazen alcohol per week drinkt” schreef staatssecretaris van Ooijen op 22 juni op Twitter1. Hij schreef dit naar aanleiding van een gesprek met studentenverenigingen en -initiatieven. Gemiddeld 55 glazen per week, dat betekent elke dag zo’n 8 glazen alcohol (7×8=56), of op 3 dagen per week zo’n 18 glazen alcohol (3×18=54). En als dat een gemiddelde is dan betekent het dat er ook (veel) studenten zijn die meer dan 55 glazen per week drinken. Dat klinkt in mijn oren bijna onmogelijk. Ook bij EenVandaag (AvroTros) vonden ze dit zo’n hoog aantal dat ze zich afvroegen of er hier sprake is van ‘feit of fictie’? Ze gingen daarvoor in gesprek met Martijn Janse (oprichter ‘Lieve Mark’)2. Hij lichtte toe dat de enquête uitgezet is onder ±700 studenten, maar dat dit niet een representatieve groep studenten betreft. Het onderzoek richtte zich namelijk specifiek op uitwonende hbo en wo studenten, die bijvoorbeeld in studentenhuizen wonen en actief zijn binnen het studentenleven.

Recent hebben we de cijfers van het Healthy Student Life3 project wat betreft alcoholgebruik onder studenten op een rijtje gezet (N=~3600 studenten van de Radboud Universiteit)4. In mei/juni 2022 dronken mannelijke studenten gemiddeld ruim 9 glazen alcohol per week en vrouwelijke studenten ruim 5 glazen alcohol per week (totale groep, niet geselecteerd op woonsituatie). Dit is veel minder dan de 55 glazen  uit het onderzoek enquête van ‘Lieve Mark’. Toch vonden we onze eigen cijfers al verontrustend omdat er sprake lijkt te zijn van een inhaalslag na de COVID-19 pandemie, waarbij het alcoholgebruik zelfs hoger is dan vóór de pandemie4.

Natuurlijk maakte dit mij nieuwsgierig naar de invloed van woonsituatie op alcoholgebruik in het Healthy Student Life project. Wat blijkt? Uitwonende studenten drinken inderdaad significant meer dan thuiswonende studenten. Dit hebben we ook al in eerder onderzoek gevonden (tijdens de COVID-19 pandemie)5,. Ook bleek dat Bachelor studenten gemiddeld meer drinken dan Master studenten. Het hoogste gemiddelde lag bij 13 glazen per week voor mannelijke bachelor studenten die samen met huisgenoten (dus bijvoorbeeld in studentenhuizen) wonen. Extreme aantallen van meer dan 55 glazen per week werden door slechts 12 van de 3592 studenten (0,3%) gerapporteerd.

Ondanks dat er verschillen zijn tussen de enquête van Lieve Mark en het Healthy Student Life project wat betreft (a) deelnemers (geworven via studentenorganisaties versus een meer representatieve studentenpopulatie), (b) de uitkomsten (veel hoger gemiddeld alcoholgebruik bij de enquête van Lieve Mark dan het Healthy Student Life project) en (c) het moment waarop de enquête afgenomen is (recent versus een jaar geleden) is het een feit dat alcoholgebruik en het studentenleven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er lijken subgroepen te zijn die meer drinken dan andere groepen. Uit onze Healthy Student Life data blijkt bijvoorbeeld ook dat 1 op de 10 studenten (10,4%) nog nooit alcohol heeft gedronken. Omdat hoog alcoholgebruik schadelijke gevolgen kan hebben zoals black-outs, onveilig seksueel gedrag, studieproblemen, depressie en angst6 is het belangrijk om het alcoholgebruik onder (subgroepen) studenten te matigen. Dit is ook één van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord7. Maar hoe? Allereerst denk ik dat het alleen lukt als er preventie en interventiestrategieën ontwikkeld worden samen met studenten en ten tweede denk ik dat het belangrijk is om hierbij in te spelen op de sociale drinknorm (studenten denken dat hun medestudenten meer drinken dan dat ze daadwerkelijk doen en gaan daardoor zelf meer drinken). Als dat lukt dan wordt een bericht over studenten die 55 glazen alcohol per week drinken in de toekomst hopelijk afgedaan als fictie.

Deze blog is geschreven door Prof. dr. Jacqueline Vink (Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit) voor RAD-blog, het blog over roken, alcohol, drugs & dieet.

Referenties/bronnen

  1. Quote van Maarten van Ooijen op twitter:   https://twitter.com/MaartenOoijen/status/1671884759126142983?s=20 
  2. Feit of fictie: drinken eerstejaars uitwonende studenten 55 glazen alcohol per week? NPO radio 1. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/eenvandaag/e29e3c58-62ea-4a14-b73d-a6bcdc4bed3a/2023-06-23-feit-of-fictie-drinken-eerstejaars-uitwonende-studenten-55-glazen-alcohol-per-week%20%20%20%20%20%204.
  3. Healthy Student Life project. Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit. https://www.ru.nl/bsi/research/group-pages/healthy-student-life/
  4. Jacqueline Vink. Na corona drinken studenten eerder meer dan minder.  Socialevraagstukken.nl https://www.socialevraagstukken.nl/na-corona-drinken-studenten-eerder-meer-dan-minder/
  5. . van Hooijdonk KJM, Rubio M, Simons SSH, van Noorden THJ, Luijten M, Geurts SAE, Vink JM. Student-, Study- and COVID-19-Related Predictors of Students’ Smoking, Binge Drinking and Cannabis Use before and during the Initial COVID-19 Lockdown in The Netherlands. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jan 12;19(2):812. doi: 10.3390/ijerph19020812.
  6. Jongeren en alcohol: extra gezondheidsrisico’s en maatschappelijke kosten. Website Trimbos-instituut. https://www.trimbos.nl/kennis/alcohol/alcohol-en-studenten/gezondheidsrisicos-van-alcohol-bij-studenten-en-maatschappelijke-kosten/
  7. Nationaal Preventie Akkoord. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord

Do first-year students drink 55 glasses of alcohol per week?

*Disclaimer: Please note that parts of this blog have been automatically translated.*

”Research by student collective ‘Dear Mark’ shows that a first-year student living away from home drinks an average of 55 glasses of alcohol per week,” wrote State Senator van Ooijen on Twitter on June 221. He wrote this in response to a conversation with student associations and initiatives. On average 55 glasses per week, that means about 8 glasses of alcohol every day (7×8=56), or on 3 days a week about 18 glasses of alcohol (3×18=54). And if that is an average then it means that there are also (many) students who drink more than 55 glasses per week. That sounds almost impossible to me. At EenVandaag (AvroTros) they also thought this was such a high number that they wondered whether this was ‘fact or fiction’? To this end, they went into conversation with Martijn Janse (founder of ‘Lieve Mark’)2. He explained that the survey was conducted among ±700 students, but that this was not a representative group of students. This is because the survey specifically focused on out-of-home college and university students, who, for example, live in student houses and are active in student life.

Recently, we listed the numbers of the Healthy Student Life3 project regarding alcohol consumption among students (N=~3600 students from Radboud University)4. In May/June 2022, male students drank an average of over 9 glasses of alcohol per week and female students drank over 5 glasses of alcohol per week (total group, not selected by living situation). This is much less than the 55 glasses from the “Dear Mark” research survey. Still, we already found our own numbers worrisome because students seem to be catching up after the COVID-19 pandemic, with alcohol consumption even higher than before the pandemic4.

Naturally, this made me curious about the influence of living situation on alcohol use in the Healthy Student Life project. What turns out? Students living away from home do indeed drink significantly more than students living at home (with their parents). We also found this in previous research (during the COVID-19 pandemic)5. Furthermore we found that Bachelor students on average drink more than Master students. The highest average was 13 glasses per week for male Bachelor students living with roommates (i.e., in dorms, for example). Extreme numbers of more than 55 glasses per week were reported by only 12 out of 3592 students (0.3%).

Despite there being differences between the Dear Mark survey and the Healthy Student Life project in terms of (a) participants (recruited through student organizations versus a more representative student population), (b) outcomes (much higher average alcohol consumption in the Dear Mark survey than the Healthy Student Life project) and (c) the timing of the survey (recent versus a year ago) the fact is that alcohol consumption and student life are inextricably linked. There seem to be subgroups that drink more than other groups. For example, our Healthy Student Life data also shows that 1 in 10 students (10.4%) have never drunk alcohol. Because high alcohol consumption can have harmful consequences such as blackouts, unsafe sexual behavior, study problems, depression and anxiety6, it is important to moderate alcohol consumption among (subgroups of) students. This is also one of the goals of the National Prevention Agreement7. But how? First of all, I think it can only succeed if prevention and intervention strategies are developed together with students and secondly, I think it is important to respond to the social drinking norm (students think their fellow students drink more than they actually do and therefore start drinking more themselves). If this succeeds then a report about students drinking 55 glasses of alcohol per week will hopefully be dismissed as fiction in the future.

This blog was written by Prof. Dr. Jacqueline Vink (Behavioural Science Institute, Radboud University) for RAD-blog, the blog on smoking, alcohol, drugs & diet.

Geef een reactie